• Dutch
  • English
  • French
  • Chinese
Array
Carrier Green
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NEW TECH N.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle door New Tech NV gesloten overeenkomsten of door haar verrichte handelingen.

1.2 Voor zover niet schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen,

doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van eventuele, eigen algemene voorwaarden en wijst New Tech NV de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever

uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Wijzigingen in de door New Tech NV gesloten overeenkomst en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, binden New Tech NV uitsluitend indien en voor zover New Tech NV de wijziging respectievelijk afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst.

2.1 Alle door New Tech NV gedane aanbiedingen, waaronder mede zijn begrepen algemene aanbiedingen vervat in catalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs – mits onverwijld – na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever.

2.2 Een overeenkomst tussen New Tech NV en een opdrachtgever komt pas tot stand wanneer New Tech NV een order of opdracht van opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard, dan wel met

de uitvoering daarvan is begonnen.

2.3 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijzen van materiaal en arbeid, op externe factoren – zoals belastingen, leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, invoerrechten, heffingen of andere lasten -, alsmede op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Indien na de datum van aanbieding één of méér der kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is New Tech NV gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan te passen.

Vindt zo een verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog voordat New Tech NV is aangevangen met de uitvoer, dan heeft uitsluitend een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te

ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

2.4 Met inachtneming van het in de overeenkomst bepaalde is New Tech NV gerechtigd de overeengekomen diensten naar eigen inzicht te verrichten. Indien omstandigheden dat naar het inzicht van New Tech NV noodzakelijk maken, is New Tech NV gerechtigd bij het verrichten van diensten gebruik te maken van andere dan de overeengekomen materialen en/of zaken, een en ander voor zover de kwaliteit van de prestatie als geheel niet nadelig wordt beïnvloed. Materialen en/of zaken, welke in het kader van door New Tech NV te leveren diensten door New Tech NV bij de dienstverlening worden ingebracht, worden slechts eigendom van de opdrachtgever indien zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.5 Een aanvaarding van een aanbieding van New Tech NV welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die New Tech NV niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van New Tech NV afwijkt.

2.6. Omvang aangenomen werk.

A. Bij uitvoering van het aangenomen werk behoren de volgende leveringen, diensten, voorzieningen, etc. niet tot het werk of de verantwoordelijkheid van New Tech NV, tenzij in de aanbieding, resp.

opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders vermeld:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, smid-, isoleer- en schilderwerk en andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard dan ook. De kosten van deze werkzaamheden zullen, indien overeengekomen wordt dat deze door New Tech NV uitgevoerd dienen te worden, aan opdrachtgever in rekening worden gebracht;

b. de benodigde hijs-, hef- en transportwerktuigen, alsmede steigers en/of stellingen – mede ten behoeve van onderaannemers van New Tech NV – . Deze middelen dienen door opdrachtgever geheel kosteloos ter beschikking te worden gesteld;

c. het tot stand brengen van de aansluiting van de installaties op de elektrische, perslucht-, gas- of waterleidingnetten, alsmede de levering van de aansluiting op de afvoerleidingen;

d. het leveren en monteren van schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door New Tech NV te leveren elektromotoren

en andere elektrische apparaten;

e. de levering van aansluitingen voor elektrische stroom, water, licht, perslucht e.d. benodigd voor het monteren en beproeven van de installatie, een en ander in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze leveringen dienen door opdrachtgever geheel kosteloos verzorgd te worden.

B. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat:

a. het personeel van New Tech NV, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en – indien New Tech NV dit noodzakelijk acht – buiten de normale werkuren;

b. alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke materialen, hulpwerktuigen en hulpwerklieden tijdig en kosteloos aan New Tech NV ter beschikking worden gesteld;

c. de werkzaamheden die niet tot het door New Tech NV aangenomen werk behoren, zodanig worden verricht dat de montage van het door

New Tech NV aangenomen werk geen vertraging ondervindt; en

d. vóór of bij aankomst van de door New Tech NV geleverde materialen ten behoeve van het uitvoerend personeel van New Tech NV één of meer behoorlijk verlichte, droge en door hen goed afsluitbaar te maken ruimtes van voldoende grootte, te gebruiken als

werkplaats en voor de berging van de materialen, ter beschikking worden gesteld, alsmede dat de materialen die vóór aankomst van het uitvoerend personeel worden aangevoerd, door opdrachtgever

op een droge en veilige plaats op het bouwterrein worden opgeslagen, een en ander in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de

werkzaamheden dienen te worden verricht. Het bouwwerk en alle ruimten in het bouwwerk zodanig zijn verlicht dat het werk gedurende denormale werkdag of het noodzakelijke overwerk goede voortgang kan vinden.

f. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht is voorzien van voldoende ventilatie en voorzover noodzakelijk voor de

onbelemmerde voortgang van het werk;

C. Alle materialen en gereedschappen van New Tech NV bevinden zich op het werk voor rekening en risico van opdrachtgever.

D. Alle schade en kosten, voortvloeiende uit niet-tijdige of niet-deugdelijke nakoming door de opdrachtgever van zijn in dit lid genoemde verplichtingen komen voor zijn

rekening.

2.7 Opdrachtgever is jegens New Tech NV verplicht, gelijk hij dat reeds ingevolge de wettelijke bepalingen op het gebied van arbeidsomstandigheden tegenover zijn werknemers is, de lokalen, werktuigen en gereedschappen en in zijn algemeenheid de omstandigheden waarin respectievelijk waaronder hij de opdracht laat uitvoeren, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden dat deze minimaal voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.

2.8 Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken werkzaamheden die New Tech NV op grond van de overeenkomst dient te verrichten en New Tech NV van oordeel is dat deze werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat – met inachtneming van artikel 2.9 – afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.

2.9 Indien New Tech NV meent dat van meerwerk sprake is, zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin New Tech NV de werkzaamheden moet hebben verricht. Opdrachtgever wordt

geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen acht dagen na de kennisgeving schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. New Tech NV mag met de uitvoering van het meerwerk wachten totdat opdrachtgever schriftelijk daartoe een opdracht heeft verstrekt.

Artikel 3 – Tekeningen, berekeningen, technische specificaties.

3.1 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties, CD-roms en softwareprogramma’s e.d. opgenomen gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend.

3.2 De door New Tech NV uitgebrachte aanbiedingen, alsmede van haar afkomstige tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. blijven haar eigendom en mogen zonder haar voorafgaande toestemming niet

worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.3 Van New Tech NV afkomstige tekeningen, berekeningen, beschrijvingen etc. blijven haar eigendom en dienen, indien geen overeenkomst tot stand mocht komen, op eerste verzoek van New Tech NV aan haar te worden geretourneerd.

Artikel 4 – Levertijd/overmacht.

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende en aan New Tech NV bekende omstandigheden. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding hiervan brengt New Tech NV niet in verzuim. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van een wijziging in deze omstandigheden en/of vertraging of tijdelijke verhindering in de terbeschikkingstelling van door New Tech NV bestelde goederen, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Indien vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of door het achterwege blijven van opdrachtgever te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens tenminste verlengd

met de duur van deze vertraging. De termijn van de overeengekomen levertijd gaat eerst in op de dag van ontvangst door New Tech NV van alle bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d. die noodzakelijk zijn om een aanvang te kunnen nemen met de uitvoering van de overeenkomst.

Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook- geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op niet-nakoming van enige door hem aangegane verplichting. Opdrachtgever zal in geval van overschrijding van de levertijd gerechtigd zijn schriftelijk te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal

plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in 4.3 en 4.4, opdrachtgever gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte.

Opdrachtgever heeft dit recht niet indien hij van zijnkant in verzuim is.

4.2 Opdrachtgever is gehouden de door hem gekochte en/of voor hem geproduceerde zaken af te nemen op het moment waarop deze worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval opslagkosten, afhankelijk van het volume dat wordt opgeslagen, en mogelijk andere aanvullende kosten zoals kosten voor wachttijden, handling, gestegen arbeidskosten en dergelijke verschuldigd zijn. In ieder geval worden onder elke omstandigheid voor goederen die na aankoop langer dan een maand door New Tech NV moeten worden opgeslagen opslagkosten in rekening gebracht ten bedrage van US$ … per kubieke meter per maand met een minimum van US$ … .

4.3 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot

schadevergoeding.

4.4 Als omstandigheden in het vorige lid bedoeld gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, terrorisme, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Surinaamse en/of

vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, extreme weersomstandigheden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf, als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen

ontstaan.

Artikel 5 – Reclames; retourregeling voor ongebruikte onderdelen en accessoires.

5.1 Opdrachtgever is gehouden de door New Tech NV geleverde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden direct na aflevering of oplevering te keuren op eventuele tekortkomingen in hoeveelheid, afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen.

5.2 Reclames betreffende uitwendig waarneembare gebreken en afwijkingen dienen schriftelijk te geschieden binnen 24 uur na aflevering, als bedoeld in artikel 8, of indien van oplevering sprake is, vóór of bij oplevering.

5.3 Reclames betreffende gebreken die bij de af- of oplevering niet waarneembaar zijn, dienen schriftelijk te geschieden binnen 24 uur, nadat zij zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden.

5.4 Bij gebreke van tijdige reclame overeenkomstig voorgaande bepalingen is New Tech NV bevoegd iedere klacht en/of vordering ter zake van gebreken zonder meer af te wijzen.

5.5 Onder oplevering wordt verstaan het door New Tech NV bedrijfsklaar aan opdrachtgever ter beschikking stellen van de geleverde goederen. Indien ter zake van de inbedrijfstelling een protocol van oplevering door beide partijen wordt ondertekend, geldt de datum van dit protocol als datum en bewijs van oplevering.

Indien opdrachtgever ondanks sommatie daartoe niet meewerkt aan oplevering verliest hij ieder recht op reclame.

5.6 Geleverde zaken die, in verband met reclames, geretourneerd dienen te worden, dienen te allen tijde te zijn vergezeld van een geldig faktuur en bewijs van betaling van New Tech n.v.

5.7 Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie geven opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

5.8 Onderdelen en accessoires die New Tech NV conform een order of opdracht heeft geleverd, worden in beginsel niet teruggenomen. In uitzonderlijke gevallen is New Tech NV uit overwegingen van coulance

bereid om na overleg ongebruikte onderdelen en/of accessoires terug te nemen. Gebruikte onderdelen en accessoires worden – behoudens de gevallen waarop artikel 6.3 ziet – nimmer teruggenomen.

5.9 De volgende ongebruikte onderdelen en accessoires zullen nimmer door New Tech NV worden teruggenomen:

- onderdelen en/of accessoires die vanaf de daarop betrekking hebbende factuurdatum ouder dan een (1) week zijn;

- onderdelen en/of accessoires die reeds ingebouwd zijn geweest;

- onderdelen en/of accessoires die zijn beschadigd;

- onderdelen en/of accessoires die New Tech NV speciaal voor opdrachtgever heeft besteld;

- onderdelen en/of accessoires met een netto waarde van minder dan € 50,– en

- onderdelen en/of accessoires die niet zijn voorzien van de juiste bijbehorende documenten en originele verpakking.

5.10 Indien Ner Tech NV met terugname van de ongebruikte onderdelen en/of accessoires instemt, dient opdrachtgever alvorens de betreffende ongebruikte onderdelen en/of accessoires daadwerkelijk terug te sturen eerst de faktuur en het betalingsbewijs toe te sturen.

Aan de hand hiervan zal New Tech NV vervolgens bepalen op welke wijze de terugname zal geschieden.

5.11 Bij terugname van ongebruikte onderdelen en/of accessoires worden in ieder geval de volgende kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht:

20% van de factuurwaarde met een minimum van

€ 15,-; en de eventuele vrachtkosten.

Artikel 6 – Garantie.

6.1 Op door New Tech NV verkochte en geinstalleerde goederen zijn de navolgende garantiebepalingen van toepassing.

Duur van garantie.

I. De garantie op de bedrijfsklare apparatuur geldt als

volgt:

- op (verrijdbare) kamerkoelers: voor een periode van 12 maanden na aflevering;

- op splitsystems: voor een periode van 14 maanden na aflevering of 12 maanden na inbedrijfstelling waarbij de kortste periode doorslaggevend is; voor de in deze systemen uitsluitend van de merken CARRIER, TEMPSTAR, WESTINGHOUSE (NORDYNE INTERNATIONAL) en TOSHIBA aanwezige compressoren geldt een extra garantie van 48 maanden uitsluitend op materiaal; voor de in deze systemen uitsluitend van het merk CIAC aanwezige compressoren, tot en met een vermogen van 60.000 BTU, geldt een extra garantie van 24 maanden uitsluitend op materiaal; Montage kosten en kosten voor het vervangen het koelmiddel en/of overige te vervangen onderdelen worden in dit geval in rekening gebracht van de opdrachtgever.

- op overige bedrijfsklare apparaten: voor een periode van 14 maanden na aflevering of 12 maanden na inbedrijfstelling waarbij de kortste periode doorslaggevend is.

II. De garantie op de applied/apparatuur (centrifugaalen absorptie-koelmachines) geldt voor een periode van 14 maanden na aflevering of 12 maanden na inbedrijfstelling waarbij de kortste periode doorslaggevend is.

III.De garantie op de luchtbehandelingskasten en dakventilatoren geldt voor een periode van 12 maanden na aflevering.

IV.De garantie op onderdelen en accessoires geldt voor een periode van 12 maanden na aflevering.

Met betrekking tot I en II:

a. Onder “bedrijfsklare apparatuur” wordt uitsluitend apparatuur verstaan welk zonder montage of installatie in werking kan worden gesteld.

b. Onder “inbedrijfstelling” wordt verstaan het controleren van de in het apparaat aanwezige beveiligingen, de van fabriekswege geleverde koudemiddelvulling en zonodig het corrigeren daarvan, het proefdraaien en het bedrijfsklaar opleveren aan de voor de installatie verantwoordelijke installateur. Van de inbedrijfstelling wordt een rapport overgelegd, waarin tevens de ingangsdatum voor de garantieperiode wordt vermeld. Installatiewerkzaamheden van welke aard dan ook vallen buiten de inbedrijfstelling. De inbedrijfstelling wordt uitgevoerd op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk een vast tarief is overeengekomen.

c. Indien de betreffende apparatuur in bedrijf wordt gesteld door een installateur die daartoe door New Tech NV gerechtigd is – derhalve zonder tussenkomst van New Tech NV dient deze installateur zorg te dragen voor het aan New Tech NV toezenden van een compleet inbedrijfstellingsrapport.

Als datum voor inbedrijfstelling wordt aangehouden de datum vermeld op het door de opdrachtgever of installateur aan New Tech NV toegezonden inbedrijfstellingsrapport.

Indien toezending van dit rapport aan New Tech NV wordt nagelaten, wordt de datum van aflevering door New Tech NV als ingangsdatum voor de garantie beschouwd.

Indien uit het door de installateur aan New Tech NV toegezonden inbedrijfstellingsrapportmocht blijken dat de daarin neergelegde technische gegevens niet voldoen aan de daarvoor door New Tech NV gehanteerde normen, gaat de garantie eerst in nadat de installateur alsnog voor inbedrijfstelling conform de daarvoor door New Tech NV gehanteerde normen heeft zorggedragen. Indien de installateur ondanks sommatie nalatig blijft met inbedrijfstelling, kan geen enkel recht op garantie geldend worden gemaakt.

6.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, geeft de hiergenoemde

garantie uitsluitend recht op kosteloos herstel van de gebreken waarvan opdrachtgever aantoont dat deze binnen de garantietermijn zijn ontstaan, alsmede dat deze uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materiaal, werkmanschap, fabricage, be- of verwerking.

6.2.2 Het is uitsluitend ter beoordeling van New Tech NV om te bepalen waar en op welke wijze herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor zover het betreft bedrijfsklare apparatuur, onderdelen of accessoires dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat:

1. Het defecte apparaat, onderdeel of accessoire wordt

voorzien van een faktuur en betalingsbewijs in de zin van artikel 5.6;

2. Het defecte apparaat op de afgesproken plaats en tijdstip kan worden opgehaald;

3. Het defecte apparaat mede ter voorkoming van transportschade

deugdelijk wordt verpakt;

4. Het herstelde apparaat op de afgesproken plaats en tijdstip kan worden afgeleverd;

5. Het interne transport, alsmede demontage of montage van het apparaat door of namens en voor rekening en risico van opdrachtgever wordt uitgevoerd.

6.2.3 Het hiergenoemde recht op kosteloos herstel geldt uitsluitend indien de apparatuur in Suriname is opgesteld en voor zover deze apparatuur zonder speciaal transport door New Tech NV voor herstelwerkzaamheden toegankelijk is.

6.2.4 Indien het herstel buiten de normale werkuren dient plaats te vinden, is New Tech NV gerechtigd de daarmee verbandhoudende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Omvang garantie-werkzaamheden.

6.2.5 Hetgeen in artikel 2.6. van deze voorwaarden is bepaald met betrekking tot de omvang van het aangenomen werk geldt mutatis mutandis eveneens voor de omvang van in het kader van de gegeven garantie uit te voeren werkzaamheden. Voor wat betreft aangenomen werk gaat de gegeven garantie in na de formele oplevering van het werk.

6.2.6 Herstel of vervanging brengt geen wijziging in de oorspronkelijke

garantieduur.

6.2.7 Geen recht op garantie bestaat indien opdrachtgever werkzaamheden aan de apparaten heeft verricht of heeft laten verrichten door anderen dan New Tech NV dan wel door New Tech NV daartoe gerechtigde installateurs, dan wel de apparaten onoordeelkundig en/of ondoelmatig heeft gebruikt of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn.

6.2.8 Geen garantie wordt gegeven indien de schade het gevolg is van (i) ondeskundig gebruik, onvoldoende toezicht en/of het ontbreken van preventief onderhoud conform door New Tech NV verstrekte onderhouds- en bedieningsvoorschriften, van buitenaf komend onheil (o.a. bliksem, water/vocht, val/stoot, electriciteitschommelingen)

(ii) materialen, zaken, werkwijze en constructies, voor zover uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede (iii) door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken. Evenmin wordt garantie gegeven, indien de opdrachtgever geconstateerde gebreken niet binnen 3 dagen na constatering daarvan

schriftelijk aan New Tech NV heeft gemeld en/of heeft nagelaten noodzakelijke maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

Garantie met betrekking tot onderdelen en accessoires.

6.3 Indien de leverantie door New Tech NV onderdelen en / of accessoires betreft, bestaat de garantie uitsluitend daarin dat ter keuze van New Tech NV de factuurprijs wordt terugbetaald aan opdrachtgever, dan wel een nieuw onderdeel wordt geleverd. Op kosteloos herstel heeft de opdrachtgever in dat geval geen

recht.

Garantie met betrekking tot goederen bestemd voor

schepen e.d. en offshore-installaties.

6.4 Met betrekking tot goederen die bestemd zijn voor gebruik aan boord van schepen, offshore-installaties of andere zeegaande objecten geldt een garantietermijn van 12 maanden na aflevering.

De garantie bestaat uitsluitend daarin dat New Tech NV kosteloos vervangende onderdelen aan opdrachtgever ter beschikking zal stellen.

Het demonteren van defecte onderdelen en het vervangen daarvan door nieuwe onderdelen is voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De vervangende onderdelen zullen f.a.s. (incoterms 2000) Surinaamse haven, dan wel dichtstbijzijnde haven van herkomst van het vervangende onderdeel ter beschikking worden gesteld.

Garantie met betrekking tot reparatie- en herstelwerkzaamheden.

6.5 New Tech NV is, in geval zij reparatie- of herstelwerkzaamheden

verricht, bereid tot kosteloos herstel van gebreken, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het ontdekken ervan aantoont dat zij, voor zover het materiaal betreft, binnen 12 maanden na af- of oplevering zijn ontstaan en voor zover het werkmanschap betreft, binnen één maand na af- of oplevering is ontstaan uitsluitend of overwegend als gevolg van ondeugdelijkheid van materiaal of werkmanschap. Het is aan New Tech NV te bepalen waar en op welke wijze herstelwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De garantie voor goederen en diensten van derden strekt zich niet verder uit dan door deze derden aan New Tech NV afgegeven garanties.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

7.1 De aansprakelijkheid van New Tech NV is beperkt tot nakoming van de in artikel 6 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

7.2 Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in artikel 7.1, is New Tech NV niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade van de opdrachtgever, daaronder begrepen bedrijfsschade, letselschade en andere gevolgschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens derden.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart New Tech NV tegen alle aanspraken van derden in verband met door New Tech NV aan opdrachtgever geleverde zaken en/of verleende diensten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die New Tech NV in verband met dergelijke aanspraken lijdt respectievelijk maakt.

Artikel 8 – Risico en eigendom.

8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op opdrachtgever over hetzij op het tijdstip van aflevering, hetzij op het tijdstip dat de goederen door New Tech NV op verzoek van de opdrachtgever en voor diens rekening worden opgeslagen in afwachting van de aflevering, hetzij op het tijdstip dat de opdrachtgever in gebreke blijft de goederen af te nemen, en wel op het eerst gelegen tijdstip. Onder aflevering wordt verstaan de terbeschikkingstelling van de op enig vervoermiddel geladen goederen aan de opdrachtgever op of aan de dichtstbijzijnde verharde weg van het door opdrachtgever aangegeven adres.

8.2 a. De geleverde goederen blijven eigendom van New Tech NV totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle vorderingen van New Tech NV, betrekking hebbende op krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente.

b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zolang de eiegendom niet op haar is overgegaan, de door New Tech NV geleverde goederen ten behoeve van een derde te bezwaren met een persoonlijk of zakelijk recht

8.3 Indien opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen

jegens New Tech NV, dan wel New Tech NV goede grond heeft te vrezen dat in die verplichtingen zal worden tekort geschoten, dient hij de geleverde goederen waarop een eigendomsvoorbehoud

rust, op eerste verzoek aan New Tech NV ter beschikking te stellen en New Tech NV toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, zodat New Tech NV die zaken tot zich kan nemen, een en ander onverminderd het recht van New Tech NV om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Prijs en levering.

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de door New Tech NV afgegeven prijzen voor de levering van goederen franco adres opdrachtgever in Suriname, exclusief omzetbelasting en exclusief montage en inbedrijfstelling. Voor goederen die zijn bestemd voor de export, gelden de door New Tech NV afgegeven prijzen voor levering af fabriek.

9.2 Diensten worden door New Tech NV verricht op basis van nacalculatie tegen de door New Tech NV opgegeven uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.

9.3 Kostenbegrotingen en plannen worden tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien New Tech NV bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en/of gereedschappen moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

9.4 Emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

9.5 Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen of andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 – Betaling; opschortingsrechten; recht op ontbinding.

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een beroep op garantie geeft geen recht tot opschorting van betaling door opdrachtgever. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever in geval van aanneming van werk 75% van de aanneemsom te voldoen bij de aanvaarding c.q. gunning van de opdracht en de resterende 25% bij de oplevering.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft New Tech NV het recht om opdrachtgever vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen ad 1% van het openstaande bedrag over iedere maand of

een gedeelte daarvan voor het bedrag dat onbetaald is gebleven, alsmede een vergoeding ad 2% van het openstaande bedrag wegens administratie- en kredietbeperkingskosten.

10.2 Alle eventuele kosten gemaakt door New Tech NV ter incassering van enig openstaand factuurbedrag komen ten laste van de nalatige opdrachtgever.

Onder kosten ter incassering worden verstaan: declaraties van advocaten, zowel in, als buiten rechte, ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executie-kosten. De buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van USD 50,–.

Ten laste van de nalatige opdrachtgever komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten in geval van opschorting van levering.

10.3 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één-na oudste

factuur, enz.

10.4 New Tech NV zal steeds, zolang nog geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid mogen verlangen als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, resp. van hetgeen na levering, c.q. na het verrichten van de diensten verschuldigd zal worden. Zolang de bedoelde zekerheid niet is gesteld, mag New Tech NV de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van New Tech NV op nakoming en/of schadevergoeding.

10.5 Ingeval van niet-betaling van een vervallen factuur, opschorting van betaling, aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie zaken van de opdrachtgever, heeft New Tech NV het recht om zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst de order (of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden) te annuleren en het mogelijk geleverde, maar op grond van het vorenstaande nog aan New Tech NV in eigendom toebehorende, terug te nemen, in welke

gevallen elke vordering die New Tech NV ten laste van de opdrachtgever heeft, ineens en dadelijk opeisbaar is. Evenzo behoudt NV New Tech zich het recht voor om in geval van aanneming van werk bij niet tijdige betaling de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever haar betalingsverplichting heeft voldaan. Hiervan zal de opdrachtgever, zo dit zich voordoet, in kennis worden gesteld. Bij hervatting van de werkzaamheden zullen eventuele (de)mobilisatiekosten in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11 – Schadeloosstelling bij toerekenbare tekortkoming

door opdrachtgever.

Bij gebreke van stipte nakoming van zijn verplichtingen

ten aanzien van overeenkomsten met New Tech NV is de opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd

van tenminste 10% van de opdrachtsom als tegemoetkoming

in de door New Tech NV ter zake van de opdracht gemaakte kosten, zoals handling, transport- en opslagkosten, koersverliezen en administratiekosten e.d., zulks onverminderd het recht van New Tech NV om volledige schadeloosstelling te vorderen wanneer de schade meer zou belopen dan de hierboven gestelde schadevergoeding.

Artikel 12 – Geldigheid van de voorwaarden.

De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling

van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige

bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijkheid Surinaams recht.

13.1 Alle geschillen tussen New Tech NV en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van New Tech NV, danwel – ter keuze van New Tech NV – door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van op-drachtgever.

13.2 Op alle door New Tech NV verrichte handelingen waaronder door New Tech Nvgesloten overeenkomsten, is Surinaams recht van toepassing.

 

© 2019 NEWTECH. All rights reserved.Webdevelopment & Designed by Spang Makandra